Целевата група:

Безработни младежи до 29-годишна възраст, регистрирани в ДБТ и отговарящи на изискуемото от ЗПОО и ЗНЗ минимално входящо образователно ниво за съответната професия и специалност.

 


Инвестира във вашето бъдеще!